Sunclass Airlines og miljøet

Vi har allerede gjort en masse, og vi vil fortsætte med at gøre mere fremover

Læs om vores arbejde

I Sunclass Airlines har vi vores egen miljøpolitik. Den skal sikre, at hensynet til vores omgivelser spiller en rolle i alle vores aktiviteter, og at vi løbende gør fremskridt til glæde for både miljøet, vores passagerer og os selv.

Vores miljøpolitik

Planen er enkel. Vi ønsker at være førende i branchen, hvad miljøarbejde og -hensyn angår. Det skal ske ved at tænke grønt i alt, hvad vi foretager os, og arbejde målrettet med bæredygtig udvikling ved at fokusere på en række konkrete mål:

 • Forbruget af fossile brændstoffer skal mindskes
 • Forbruget af kemikalier og kunstige stoffer skal mindskes
 • Ressourcer skal anvendes mere effektivt, eksempelvis via genbrug

Vi skal fremhæve miljøets rolle og stille krav til vores leverandører og partnere. Medarbejderne skal motiveres og involveres, så de er med til at begrænse forbruget og indvirkningen på miljøet.

Vi skal håndtere alle etiske og sociale spørgsmål, der har med vores virksomhed at gøre, og kommunikere åbent og ærligt omkring vores miljøarbejde.

Vores målsætninger

For at sætte vores miljøarbejde i system har vi fastlagt følgende målsætninger:

 1. Vi skal til enhver tid overholde gældende lovgivning
 2. Vi skal fortsat reducere de miljøpåvirkninger, der er en konsekvens af vores brændstofforbrug, affaldshåndtering og energiforbrug
 3. Vi skal stille krav til vores medarbejderes handlinger og inddrage dem i miljøspørgsmål, så deres grønne bevidsthed styrkes
 4. Vi skal opretholde et højt informationsniveau omkring vores aktiviteter, både internt og eksternt


Vores miljøarbejde

Hos Sunclass Airlines har vi vores egen miljøchef, som har ansvaret for, at de mange grønne tanker og ideer bliver ført ud i organisationen. Samtidig har vi etableret en miljøorganisation med repræsentanter fra alle hovedområder. Organisationen tjekker løbende op på miljøforholdene i vores virksomhed og sætter understøttende initiativer i gang, hvis der er behov for det.

Vores væsentligste byrde for miljøet kommer fra afbrændingen af flybrændstof og de medfølgende udslip, der udledes til atmosfæren. Gennem de seneste 20 år har vi reduceret forbruget med over 20%, og vi har defineret nogle mål for yderligere reduktion i de kommende år.

Vi er også påpasselige med, hvad der sker inde i kabinen. I mere end ti år har vi sorteret affaldet fra serveringerne om bord. Det betyder, at aluminium, glas og aviser kan genbruges, og øvrigt affald så vidt muligt sendes til forbrænding og bliver til elektricitet eller fjernvarme. På den måde kan vi spare miljøet for mere end en halv million kilo usorteret affald hvert år.

Vi har i mange år fokuseret på vores administrative aktiviteter. På hovedkontoret i Dragør har vi siden 2005 formået at reducere energiforbruget (el, vand og gas) med omkring 30%. Forbruget af papir, toiletartikler og så videre er i samme periode faldet markant, og dermed har vi også skåret i mængden af affald.

Alle ansatte får løbende information og træning i miljø og hvordan, man tager hensyn til det. Det giver en bedre forståelse for de voksende miljøproblemer og samtidig en viden om, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at mindske dem. Både i Sunclass Airlines og som privatpersoner.

Vores vigtigste resultater

Vi har reduceret brændstofforbruget/CO2-udslippene med 20% siden 1999. I seneste regnskabsår udledte vi kun 66 gram CO2 per passagerkilometer.

 • 2001 indførte vi sortering af kabineaffald om bord på flyene som det første europæiske flyselskab
 • Vi har reduceret mængderne af kabineaffald med omkring 70% siden årtusindskiftet
 • Vi har mindsket energiforbruget per administrativ medarbejder med 30% i løbet af de seneste 15 år
 • Affaldet fra vores administrative aktiviteter er faldet med 25% over de seneste fem år
 • I 2002 var vi det første nordiske charterflyselskab til at indføre miljørapportering. Vi har rapporteret hvert år i perioden 2002-2014

Samtidig har vi gennemført adskillige andre tiltag, som har været gavnlige for miljøet

 1. Zonal Drying (indvendig tørring af fly) på Airbus A320/321 flyene, hvilket har betydet en besparelse på 85 tons CO2 hvert år
 2. Virtuelle it-servere, der har ført til årlige besparelser på 121.000 kWh og 54 tons CO2
 3. Lavenergilysanlæg i hangaren, hvilket har mindsket strømforbruget med 60% i forhold til tidligere system
 4. Solfangersystem på taget. Vi er hermed første virksomhed i Københavns Lufthavn, som anvender solen som energikilde. Systemet bidrager årligt til den energi, vi bruger på opvarmning
 5. Først med frivillig klimakompensationsmulighed for de flyrejsende
 6. Alle tjenesterejser klimakompenseres via vores egen miljøfond
 7. Først med introduktion af miljøvenlige uniformsdele
 8. Løbende miljøkampagner, som involverer både kabine- og kontorpersonalet
 9. Solcellepark på hangaren. 400 paneler leverer årligt ca. 20% af vores elforbrug

Vores fremtidsplaner 

Vi har sat os som mål at reducere miljøpåvirkningen yderligere. 

Vi introducerer hele tiden nye initiativer, der skal medvirke til, at vi kan nå målene

 1. Vi har i 2014/15 modtaget 6 nye Airbus fly af typen A321. Flytypen er bl.a. udstyret med såkaldte winglets, som vil nedbringe forbruget af brændstof og (og dermed CO2-udslippene) med op til 5%.;
 2. Vi har som et af de første flyselskaber i verden, introduceret ’paperless cockpit’. Det indebærer, at alle manualer erstattes med et elektronisk medie som for eksempel en iPad. Overgangen har ført til, at vægten på flyet reduceres med op til 40 kg. På årsbasis betyder det en reduktion på tusindvis af liter brændstof, at CO2-udslippene mindskes med flere tons, og at vi sparer miljøet for over en million stykker papir.